Tissue regeneration and homeostasis

Sara Boggio

Sara Boggio

Email: boggio.sara@hsr.it
Location: DIBIT2 A2, Floor 5, Room 31

Fellow, Tissue regeneration and homeostasis Unit