Peripheral neuropathies

Raffaella Fazio

Raffaella Fazio

Email: fazio.raffaella@hsr.it
Location: DIMER, Floor 4

Senior physician, Peripheral neuropathies Unit